Heel slim en toch zonder werk

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) voerde in 2016 een verkennend onderzoek uit onder hoogbegaafden die niet vrijwillig werkloos waren.  Angela Riddering dook in de onderzoeksverslagen.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) voerde in 2016 een verkennend onderzoek uit onder hoogbegaafden die niet vrijwillig werkloos waren. Het bracht daarbij de factoren in kaart die hoogbegaafden zien als de reden dat ze hun baan verloren, waarom het hen nog niet was gelukt om werk te vinden en waar zij behoefte aan hebben om weer aan het werk te kunnen. 

De factor die door de meeste respondenten werd benoemd als factor die een rol speelde bij de beëindiging van hun dienstverband, is de respondent zelf (83%). Daarna volgen de leidinggevende (71%), de inhoud van het werk (69%), de organisatie (60%) en niveau van het werk (60%).

Waar is het werk?

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de tweede onderzoeksvraag, waarom mensen nog geen werk hebben gevonden. Ook hier ziet de respondent zichzelf verreweg het meest als factor (95%). Daarna volgen de arbeidsmarkt (80%), inhoud/aard van het werk (72%), opleiding (72%), privéomstandigheden (57%) en sollicitatieprocedures (52%).

Wat heeft men nodig? 

De ondervraagden gaven aan vooral behoefte te hebben aan coaching (51%), uitbreiding van hun netwerk (50%) en opleiding (43%). Uit het onderzoek kwam niet helemaal naar voren in hoeverre dit ook door de uitkerende instanties of begeleiding wordt gefaciliteerd.

Opleidingsniveau

Vergeleken met de totale werkloze beroepsbevolking is de populatie van het onderzoek relatief hoog opgeleid. Daar waar lan delijk 20% van de werklozen hoogopgeleid is, heeft 67% van de bevraagden een hogere opleiding. Overige onderzoeksresultaten zijn niet met landelijke cijfers vergeleken.

Lees meer

De toelichtingen in het onderzoek zijn zeer divers en nauwelijks samen te vatten, maar zeker de moeite van het lezen waard. Het gehele onderzoek is te vinden op www.ihbv.nl.


Geplaatst

in

,

door